ИМАШ ВЪПРОС? 087 703 4000

ДОСТАВКА ЗА 1 ДЕН - БЕЗПЛАТНА НАД 199 ЛВ

Giveaway

   ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА GIVEAWAY


1.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„ КОКО ЛОРРЕТИ“ ЕООД, ЕИК 203440708, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Русе, 

представлявано от управителя Лора Лилова.


2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

ИГРАТА е валидна за територията на Република България.


3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

ИГРАТА е валидна от 07.11.2022г. до 1.03.2023г. включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия

прекратяват своето действие.


4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В ИГРАТА могат да участват всички физически лица с местоживеене Република 

България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на 

Органиpзатора, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на

семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри 

и съпрузи).


С участието си участниците декларират, че имат навършени 18 години. 

Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил.


5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Участието в Играта НЕ е обвързано с усвояване на продукт на Организатора 

/кредитен продукт/.


Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook https://www.facebook.com/lorreti и да се запознае с Официалните правила за участие.


За да се включи в Играта, всеки потребител трябва да е харесал страницата 

на LORRETI, да въведе своите лични данни- Две имена, телефонен номер и имейл адрес.


Наградата в Играта се предоставя от Организатора на играта, тегли се на случаен принцип и представлява РОКЛЯ ПОДАРЪК ПО ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛКАТА.


На 01.03.2023г. на случаен принцип чрез ТОМБОЛА в присъствието на 

комисия от трима членове, назначена от Организатора, която ще удостовери 

законосъобразността на тегленото, ще бъде изтеглено името на печеливш

Участник, регистриран за участие съгласно настоящите Общи условия, който 

имат право да получи награда. 


Името на печелившия участник ще бъде обявено на Интернет-страницата: 

www.lorreti.com и на профила на компанията във Facebook. С цел да се 

съхранят личните данни на печелившия, на Интернет-страницата ще бъдат 

публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.


Спечелилият участник от ИГРАТА ще бъде потърсен от представител на 

Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на съответния

посочен от него профил във Facebook на лично съобщение.

За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 работен 

ден да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора 

във Facebook следните данни: Три имена; Телефон за връзка; електронен 

адрес /имейл/, адрес.


В случай, че представителят на Организатора не успее да се свърже с 

печелившия в срок до 2 дни, същият губи право на наградата си и тя се 

предоставя на изтегления резервен печеливш участник. В случай, че 

Организаторът не успее да се свърже и с резервния печеливш участник,

наградата не се предоставя.


6.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


В ИГРАТА нямат право да участват:


-Служители и сътрудници на Организатора, които към датата на стартиране на 

настоящата ИГРА са в трудово или гражданско правоотношение с него;


-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с 

които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, 

независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата ИГРА

служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в 

трудово или гражданско правоотношение с Организатора;


7.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА


Организаторът е отговорен за провеждането на ИГРАТА, съобразно 

разписаните в настоящите Общи условия правила.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с 

невъзможност за достъп до информация, във връзка с ИГРАТА, включително и 

за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта, в случай, че не са по негова вина.8.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ


Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с 

настоящата ИГРА, считано от датата на откриването й в срок до 28.02.2023г.

Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на 

ИГРАТА, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, 

срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.


Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, 

неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис 

на жалбоподателя.


Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 

(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при 

разглеждането им се прилагат правилата на настоящата ИГРА.


Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за 

него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата 

Адрес.


9.ЛИЧНИ ДАННИ


ИГРАТА се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита 

личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и 

на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).


Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и 

предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане,

e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, 

разпространението на наградите, както и последващи информационни 

кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други 

съобщения в полза на потребителя.


10.ДРУГИ УСЛОВИЯ


Правилата на ИГРАТА са задължителни и еднакви за всички участващи в нея 

лица, като всеки Участник е длъжен да ги спазва.


Победителите, получили награда съгласно настоящите Общи условия, нямат 

право да я заменят за други продукти или да я преотстъпват на трето лице 

преди получаването й.


Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги 

включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна 

компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да 

включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни 

материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и 

публичното пространство.


Правилата на ИГРАТА са публично оповестени и достъпни за целия период на 

продължителност на ИГРАТА в представителните офиси и Интернет страницата 

на Организатора www.lorreti.com, с цел тяхната общодостъпност.


Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в ИГРАТА, макар 

всички условия да са налице.


Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях 

ИГРА и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, 

промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се 

регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.


Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да променя настоящите Общи 

условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия 

обхват на ИГРАТА, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите 

условия, най-малко 1(един) ден преди да са влезли.